Namibia Future Media Future Media News Oshiwambo

Future Media News Oshiwambo

Oonkundana dhoye adhihe dhOshiwambo pehala lyadho dhene
Weekly English Namibia News · News
49 Episodes
1 – 20

Omahogololo gopashigwana otaga ende nawa mo South Africa

Omupevi minista gomauyelele nomakwatathano gopaungomba Modestus Amutse okwa holola kutya omahogololo mo South Africa sigo ompaka otaga ende nawa, oshigwana oshili mombili, inaku lopotwa nande omakuyunguto gasha. Amutse okwa kalelapo oshilongo ko South Africa onga omutaleli gomahogolo.
29 May 9 min

Oonkundana dhesiku 29 May

Moonkundana dhonena: South Africa a hogolola momahoogololo gopashigwana Omutumba go Africa Youth in Tourism Innovation and Challenges Forum ogwa tameke ohela ko Mercure Hotel mo Windhoek Ominista yemona Ipumbu Shiimi okwa tumbulwa onga ominister yemona yokomumvo komapapa go African banker Awards 2024 uusiku wa piti. .Aa Namibia yeli 491 000…
29 May 5 min

Aakalelipo yiilando ayihe moshilongo oyeli moshigongi kOndangwa

Uuministeli weyambulepo lyokomikunda noondoolopa owa unganeka oshigongiilonga, tashi kuthwa ombinga kaanambelewa yaza kiilando 57 moshilongo, tashi ningilwa mOndangwa moshitopolwa shaShana okutameka nena sigo etitano. Ewi : Omunambelewa muuministeli Kleophas Indongo
27 May 1 min

Oonkundana dhesiku 22 May

Ngele owa hunutha oonkundana dhoka kwali dhiinyenge momukokomoko gwesiku,nena ouli pehala lyomondjila
22 May 5 min

Oshongalele shoikwameva shili metifa ko Bali.

Minister wounampaya omeva netululo ledu, Carl-Hermann Schlettwein oku li ta kufa ombinga mo shongalele sho ikwameva mounyuni ko Beli sha Indonesia. Omupopiliko wouminsity, Jona Museko, ota yelifa ko mbinga yo shongalele
22 May 1 min
1 – 20